KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:
„Agro-Wodzisław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa, ul. Wałowa 49, 44-400 Wodzisław Śląski NIP 6472419436 wpisana do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000268316

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
– zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży i usług oferowanych przez administratora w tym realizacji zamówień składanych poprzez nasz sklep internetowy, – przekazania informacji o towarach, produktach w zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych i marketingowych z kontrahentami a w szczególności realizacji procesów marketingu bezpośredniego, informowania o produktach znajdujących się w ofercie handlowej naszej firmy, promocjach, wyprzedażach, konkursach oraz realizacji wszystkich innych zapisów zawartych zgodnie z prawem w umowach handlowych, marketingowych, usługowych itp. szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. – realizacji obowiązku prawnego (w szczególności wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji), – tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora), – weryfikacji wiarygodności płatniczej, – ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń, – w celu rekrutacji.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
– realizacja umowy której jesteście Państwo stroną, – odpowiedź na zapytania przez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej, – udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych bezpośrednio od Państwa (lub została przekazana w Państwa imieniu), – realizacja zamówienia poprzez nasz sklep internetowy.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:
Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Tymi podmiotami są : – Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, w tym firmy kurierskie i transportowe, – Podmioty współpracujące odpowiadające za optymalizacje procesów zamawiania i przetwarzania zamówień, w tym firmy IT obsługujące administratora, -Podmioty współpracujące z administratorem w zakresie obsługi sprzedażowej i administracyjnej.

Okres przechowywania danych:
Państwa dane będą przechowywane i przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego.

Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 4. przenoszenia danych, 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:
dobrowolne, jednak odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub realizacji zamówienia.

Pani/Pana dane:
podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.

Kontakt z administratorem danych przez:
adres email: sekretariat@agro-wodzislaw.pl; tel. +48 32 455 10 51